Skip to main content

Siste oppdatering

Områdeplanen for Brøset ble godkjent for nesten 9 år siden, i juni 2013. I områdeplanen stilles det krav om at det utarbeides mer detaljerte reguleringsplaner for delområdene som skal utvikles.

Arbeidet med detaljreguleringsplan for den nordlige delen av Brøset har pågått siden høsten 2021, og Bygningsrådet vedtok 14. juni 2022 at detaljplanforslaget skulle legges ut til offentlig ettersyn, samtidig som den sendes på høring. Mer informasjon om planforslaget finner dere her:

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/

På samme nettside ligger det kontaktinformasjon til kommunen og mulighet til å sende inn merknad til planforslaget. Fristen for å gi innspill til planforslaget er satt til 31.08.2022. 

Vi inviterer til et digitalt informasjonsmøte for naboer og andre interesserte tirsdag 16.08.2022 kl 19.00-21.00. Lenke til det digitale møtet finner dere også på kommunens kunngjøringsside (se over).

Vi benytter anledningen til å ønske dere en riktig fin sommer.

10-minutters byen

Å bo på Brøset skal gjøre det enkelt og naturlig for innbyggerne å gjøre de bærekraftige valgene i hverdagen. Med miljøvennlige alternativer som buss og sykkel har du kort vei til det meste. Alt fra servicefunksjoner, kjøpesentre, sentrum og kulturtilbud, studiesteder, arbeidsplasser og marka er i umiddelbar nærhet. Perfekt for deg som ønsker å bo litt mer luftig og grønt, samtidig som du kan glede deg over alt det byen har å by på.

Der gresset er grønnere

Kun ti minutter unna den pulserende bykjernen i sentrum av Trondheim skal det nå utvikles en ny bydel. Det som får denne bydelen til å virkelig skille seg ut som moderne og fremtidsrettet, er det tydelige fokuset på grønne og bærekraftige løsninger.

Vil gjøre det enkelt å leve grønnere
Ved å la over halvparten av området på Brøset være grøntarealer, har de fire utbyggerne store planer og ambisjoner for å gjøre det enklere for alle å leve et godt og grønt liv på den nye bydelen. Gode og smarte mobilitetsløsninger er mye av nøkkelen til hvordan Brøset skal skille seg fra andre boligprosjekter. Mobilitet handler ikke bare om hvordan du kommer deg til og fra jobb, eller å ha et bilfritt nabolag.

Unikt fra første spadetak
Allerede fra første byggetrinn vil beboerne på Brøset kunne benytte seg av det brede tjenestetilbudet i bydelen. Sykkelveier skal knyttes sammen og bygges videre gjennom hele bydelen, og det skal bygges en egen kollektivgate for å ta bort trafikkstøy fra boligområdet.

God forbindelse til arbeid og andre fritidstilbud
Målet vårt er at beboerne skal kunne leve så bilfritt som overhodet mulig, og da er det aller viktigste grepet vi kan gjøre, å kunne tilby alt man trenger i hverdagen innen gå- eller sykkelavstand. På Brøset skal det være skole, barnehager, butikker, kafé og restauranter, kanskje også frisør, slik at alt man bruker i hverdagen er inne i bydelen allerede.

Ved å legge til rette for et godt mobilitetstilbud fra første byggetrinn, håper utbyggerne å kunne mane frem gode vaner hos beboerne fra dagen man pakker opp første flytteeske.

Norges grønneste nabolag
Det ligger høye ambisjoner til grunn når de fire utbyggerne forteller at de vil bygge landets grønneste nabolag. Det krever innovative løsninger, og evnen til å hele tiden benytte de mest lønnsomme og bærekraftige byggemåtene.

Som det meste innen teknologi og innovasjon, er også byggebransjen og byggteknikker i konstant utvikling. Det kan derfor være utfordrende for boligprosjekter å binde byggeplanen til en type byggteknikk.

Les mer

Hele 53 % grøntområder

På Brøset skal man oppleve en bynatur som er interessant og annerledes. Når 53% av tomta settes av til grøntområder er mulighetene mange.

Klimatilpasninger og grønne uteområder

Gjennom årenes løp har det naturlige terrenget på Brøset blitt endret på. Etablering av dyrkbar mark, igjenfylling av ravinedaler og planering i landskapet har satt sine spor. Nå skal det tidligere ravinelandskapet delvis gjenskapes, slik at det karakteristiske landskapet nok en gang kan nytes av både mennesker og dyr. Bekken som i sin tid ble lagt i rør skal åpnes opp slik at det biologiske mangfoldet i naturen kan styrkes.

God håndtering av klimautfordringene er viktig for å være godt rustet for fremtiden. Med morgendagens innbyggere i tankene, legger vi til rette for overvannshåndtering ved ekstreme nedbørshendelser. Med et tydelig hierarki av frodige regnbed, forsenkning og renner i gårdsrom og gatetun, samles regnvannet opp for trygg frakt av overvann ned mot ravinen. Vi håper at vi ved å synliggjøre vannets naturlige kretsløp bidrar til å øke folks bevissthet rundt vær og klima.

Ravinelandskapet vil gi en gjennomgående grønn identitet for bydelen, som også bygger videre på historien til kulturlandskapet rundt. Tilpasningene vil ha en god kobling til eksisterende grøntområder og vil være sentral gjennom området, i stedet for å ligge i bruddstykker slik det er i dag. De attraktive grønne rekreasjonsmulighetene vil gi rom for alt fra lek og aktiviteter, til opphold og naturopplevelser.

Norges beste nabolag

HER Æ E, HER Æ BOR, HER Æ LEVE.


Vi er ikke helt på jordet når vi sier at ambisjonene våre er at Brøset skal bli Norges beste nabolag.

Brøset kommer til å få en sterk identitet som et eget lokalsamfunn. Her vil man ha muligheten til å dyrke både mat og fellesskap. Dette er tuftet på den gode tanken om en litt grønnere hverdag nå, og i fremtiden. I samspill med landskapet vil husene på Brøset stå godt plantet – blant et mangfold av gode møteplasser og grønne lunger mellom husene. Noe som gir rom for å bygge relasjoner.

Med umiddelbar nærhet til alt du trenger i hverdagen, vil du bo i et trygt og godt nabolag, som er mer enn bare bolig. Det kommer blant annet en egen barnehage, skole, butikk og flere fritidstilbud, alt i gangavstand og på samme område.

Målet vårt er å skape en klimanøytral miljøbydel, som ikke er som alle andre bydeler. Bokvaliteten og hverdagslivet på Brøset vil derfor bli fremtidsrettet med smarte løsninger. Disse løsningene vil gi lavere energiutgifter og levekostnader for deg og din familie.

Byen vår vokser i utstrekning, og det 340 mål store landområdet på Brøset har en attraktiv og sentral beliggenhet, kun 10 minutter unna sentrumskjernen. Med en forsiktig utbygging av den attraktive tomten vil vi i årene framover bygge nye hjem for mennesker i alle faser av livet. 

Fellesfunksjoner og deleløsninger

Brøset har store ambisjoner om Zero Waste – et sett med prinsipper som blant annet fokuserer på avfallsforebygging og oppmuntring til gjenbruk. Beboerne skal bli bevisste på hvordan det er å bo og leve smart med deling, reparasjoner og selvdyrket mat, for å oppnå bærekraftige løsninger for fremtiden.

Delingskultur
På Brøset blir det felles takterrasser, og med innendørs fellesarealer i tillegg, er det et mål at beboerne skal oppleve merverdi gjennom å være en del av et fellesskap. Ved å dele mer får man mer. Fellesarealet skal inneholde forsamlingsrom med tilhørende kjøkken og utendørs oppholdsareal. Her legges det til rette for overnattingsrom, verkstedrom og boder for fellesutstyr.

Ved å fokusere på deleløsninger og fellesfunksjoner kan man downsize hver bolig da man i fellesskap utnytter rom man selv ikke nødvendigvis trenger daglig. Det er ikke bare lokaler som skal deles på mellom beboerne. Det legges også til rette for bildeling og utbredt elbillading. Begge deler som ledd i det å være en fremtidsrettet miljøbydel. 

Bo og lev smartere med bokaler
Brøset byr på bokaler, en boligform som kombinerer bolig og lokaler. Konseptet var mer vanlig før i tiden, da man gjerne bodde og arbeidet på samme sted. Via erfaringer vi har gjort oss gjennom korona-årene har vi selv fått oppleve at det er mulig for mange å arbeide tett på hjemmet, og de mange fordelene som følger med det.

Bokaler er sosialt attraktivt, og veldig interessant, spesielt for mindre foretak. Noe som igjen skaper merverdi til området. Ved å bo og jobbe med korte avstander er det lettere å leve klimavennlig, slik at ens eget klimagassutslipp forminskes.

Urban dyrking og sanking
Ved å plante frukttrær og å skape utstrakt plass til dyrkning, blir høsting en del av aktivitetstilbudet på Brøset. Dette gir eierskap og tilhørighet til nabolaget, sosialt samhold og ikke minst nærkontakt med landskapet. Tett kontakt med lokal natur hjelper oss til å forstå naturens prosesser, som er en forutsetning for å kunne ta vare på den.

Det grønneste nabolaget i landet

Brøset blir en bydel som legger til rette for en klimavennlig livsstil på alle måter. Målet er å skape en fremtidsrettet miljøbydel, med et bomiljø som fremhever fellesskap, grønne omgivelser og bilfrie nærområder. For å bli det grønneste nabolaget i landet, starter jobben allerede før vi tar det første spadetaket i jorden.

Fokus på å redusere klimagassutslipp
Brøset skal ha en høy og klimavennlig arealutnyttelse som legger til rette for god byutvikling og reduserte klimagassutslipp. Dette gjøres blant annet ved å være bevisst rundt materialvalg til både belegg, konstruksjoner og møbler. Klimagassutslippene vil reduseres med fokus på gjenbruk. I tillegg vil det bli brukt robuste og naturlige materialer av høy kvalitet, med lang varighet og som eldes fint.

Gjenværende bygninger fra Brøset gård skal tas vare på for å gi området en sterk identitet gjennom historisk forankring. Låven og stabburet fra gården skal fylles med nytt liv og nye funksjoner. Disse skal integreres som en viktig del av rekreasjons- og aktivitetstilbudet til bydelen.

Boligene bygges for at også beboerne skal kunne ha et lavt energiforbruk. Det personlige CO2-avtrykket til hver innbygger vil kunne reduseres med hele 78% i forhold til referanseprosjekter. Grepene som gjøres går helt ned på bydelsnivå, med et gjennomgående fokus på å redusere klimagassutslippene både under bygging og til ettertiden.

Grønn mobilitet
Brøset skal bli et bilfritt nabolag, hvor de gående og syklende skal prioriteres. Dette i kombinasjon med kollektivtrafikk gjennom opparbeidelse av flere busstopp, sykkelveier og fortau. Målet er å skape en sykkelkultur i bydelen.

For at sykkel skal bli et foretrukket transportmiddel, blir det blant annet trygg og tilstrekkelig sykkelparkering med kort avstand til boligene. Det nye sykkelveinettet skal i tillegg bidra til å styrke det eksisterende hovedsykkelnettverket i Trondheim.

Ved å legge til rette for funksjoner som offentlige institusjoner, service og fritidstilbud i nærområdet, reduseres beboernes behov for transport betraktelig. Alle byrom skal være kjørbare, slik at nød- og nyttetransport kommer frem, men ledes i mobilitetskjellere. Dette gir oss en trygg bydel, hvor man kan få et godt liv uten private biler i byrommet – og du kan bo og leve i landets grønneste nabolag.